KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO AGNIESZKAFIGARSKA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: agnieszkafigarska.pl jest Agnieszka Figarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agnieszka Figarska AF z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Glinik 106a, 31-990 Kraków, posiadająca NIP: 6782936870, zwana w dalszej części „Administratorem” lub zamiennie „AF”.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego agnieszkafigarska.pl i dokonywania przez AF za pośrednictwem serwisu internetowego sprzedaży Towarów i Usług Kupującym.
 3. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z treścią i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 4. Użytkownicy w ramach korzystania z serwisu zobowiązują się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz postanowień niniejszego Regulaminu,. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste osób trzecich.

II. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

 1. Korzystanie ze serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
 2. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny;
 3. zainstalowania na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet i obsługującej pliki cookies takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 4. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 5. W przypadku niespełniania parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą działać nieprawidłowo.

III. SZKOLENIA – ZASADY

 1. AF nie wyraża zgody na nagrywanie, reprodukcję, utrwalanie lub rozpowszechnianie treści w każdej formie. Wszystkie treści stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i podlegają ochronie prawnej.
 2. Treści nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Prawo do produkcji, reprodukcji oraz prawo do korzystania na innych polach eksploatacji z jakichkolwiek materiałów posiada wyłącznie i niepodzielnie AF.
 4. Uczestnicy szkoleń i coachingów wyrażają zgodę na utrwalanie przez AF ich wizerunku lub głosu oraz użycia imienia i nazwiska w celu publikacji zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów na stronie internetowej agnieszkafigarska.pl, na profilu facebook … oraz w innych celach marketingowych.
 5. AF nie gwarantuje uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 6. AF nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieuprawnione posługiwanie się lub wykorzystanie przez nieupoważnione osoby jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 7. W treningach/sesjach AF mogą brać udział osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby które ukończyły lat 13, lecz nie ukończyły 18 roku życia, mogą wziąć udział wyłącznie za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, tj. swoich rodziców lub opiekunów.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W zakresie, w jakim AF zbiera od użytkowników dane osobowe, AF pełni obowiązki administratora danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie internetowej: agnieszkafigarska.pl.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. AF zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.11.2018 r.